Ο φορέας πιστοποίησης RTA δραστηριοποιείται στο χώρο των αξιολογήσεων συστημάτων διαχείρισης. Ειδικεύεται στις αξιολογήσεις και πιστοποιήσεις επιχειρήσεων που εφαρμόζουν συστήματα διαχείρισης, ποιότητας, ασφαλείας και υγιεινής τροφίμων, ολοκληρωμένης διαχείρισης στην γεωργική παραγωγή, περιβαλλοντικών συστημάτων, ασφάλειας εργαζόμενων ή, και συνδυασμό όλων των ανώτερων συστημάτων, σύμφωνα με τα διεθνή και εθνικά πρότυπα (ISO /IEC 9001, 14001, 18001, 22000, BRC, IFS κλπ)

  • Έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα αποτελεσματικής παρακολούθησης των πιστοποιημένων πελατών του ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή προσέγγιση στην αντικειμενική κρίση.
  • Στελεχώνεται με επιθεωρητές επιστημονικά καταρτισμένους διαφόρων ειδικοτήτων όπως γεωπόνους, χημικούς, βιολόγους, τεχνολόγους τροφίμων κ. ά, που με γνώμονα την αμεροληψία και την αντικειμενικότητα των επιθεωρήσεων φροντίζουν για την ορθή τήρηση των κανονισμών τυποποίησης .
  • Επενδύει στην υπεραξία των υπηρεσιών του σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, συντασσόμενοι κάθε φορά με τις αντίστοιχες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
  • Στα πλαίσια αυτά οι επιτυχώς αξιολογημένες δραστηριότητες Οργανισμών πιστοποιούνται ώστε να είναι δυνατός ο διαχωρισμός τους ως συμμορφούμενες.
  • Ο Φορέας Πιστοποίησης  ενημερώνει με  υλικό αναλυτικά όσα οφείλει να εφαρμόζει ο κάτοχος της πιστοποίησηςΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ : Ο RTA-HELLAS είναι διαπιστευμένος κατά τα διεθνή πρότυπα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021:2015 και 17065:2012

 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε (ΕΣΥΔ) 


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον φορέα στο info@rta-hellas.gr