ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

REAL TIME AUDIT CERTIFICATION BODY

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
η διαδικασία της αξιολογησης της συμμόρφωσης ή το αποτέλεσματου πιστοποιώ, η επαλήθευση και γραπτή επικύρωση από έναν ανεξάρτητο φορέα με αναγνωρισμένη ικανότητα, σχετικά με το αν τα χαρακτηριστικά ενός προσώπου ή οργανισμού ή προϊόντος, βρίσκονται σε συμφωνία με τις σχετικές απαιτήσεις.


Γιατί αξιολόγησης της συμμόρφωσης;

Όλοι ενδιαφέρονται να μάθουν αν κάτι (ή κάποιος, οργανισμός ή σύστημα) ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους. Το προϊόν κάνει αυτό που περιμένω; Είναι αυτό το άτομο ικανό να εκτελέσει το έργο που θέλω να κάνει; Το κατάστημα θα παρέχει το σωστό προϊόν στη σωστή τιμή όταν το χρειάζομαι; Είναι ασφαλές το προϊόν μου;

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι σαν υποσχέσεις. Οι επιχειρηματικοί πελάτες, οι καταναλωτές, οι χρήστες και οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν προσδοκίες για προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με χαρακτηριστικά όπως η ποιότητα, η οικολογία, η ασφάλεια, η οικονομία, η αξιοπιστία, η συμβατότητα, η διαλειτουργικότητα, η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα. Η διαδικασία απόδειξης ότι αυτά τα χαρακτηριστικά πληρούν τις απαιτήσεις προτύπων, κανονισμών και άλλων προδιαγραφών ονομάζεται αξιολόγηση συμμόρφωσης. Εν συντομία, η αξιολόγηση της συμμόρφωσης βοηθά να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις υποσχέσεις τους.

Οι καταναλωτές επωφελούνται από την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, διότι τους παρέχει μια βάση για την επιλογή προϊόντων ή υπηρεσιών. Μπορεί να έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε προϊόντα ή υπηρεσίες που υποστηρίζονται από επίσημηπρομηθευτή δήλωση, ή φέρουν σήμα ή πιστοποιητικό συμμόρφωσης, που πιστοποιούν την ποιότητα, την ασφάλεια ή άλλα επιθυμητά χαρακτηριστικά.

Οι κατασκευαστές και οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να βεβαιωθούν ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους πληρούν τις δηλωμένες προδιαγραφές τους και ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών. Η αξιολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ISO και IEC τους βοηθά να ανταποκριθούν στην τρέχουσα κατάσταση και να αποφύγουν το κόστος των αποτυχιών προϊόντων στην αγορά.

Όταν διακυβεύεται η δημόσια υγεία, η ασφάλεια ή το περιβάλλον, η αξιολόγηση της συμμόρφωσης συχνά καθίσταται υποχρεωτική από τους κυβερνητικούς κανονισμούς. Χωρίς την κατάλληλη αξιολόγηση και έγκριση, τα εμπορεύματα ενδέχεται να εμποδίζονται από την πώληση ή οι προμηθευτές να αποκλείονται από την υποβολή προσφορών για συμβάσεις δημοσίων συμβάσεων. Τα διεθνή πρότυπα και οδηγοί ISO / IEC παρέχουν επίσης απαιτήσεις και οδηγίες για ορθή πρακτική και αναγνώριση τέτοιων αξιολογήσεων.

Οι ρυθμιστικές αρχές επωφελούνται επίσης από την αξιολόγηση της συμμόρφωσης που τους παρέχει μέσα για την επιβολή της εθνικής νομοθεσίας για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον και για την επίτευξη στόχων δημόσιας πολιτικής.


ISO ORGANIZATION

O Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης γνωστός και ως ISO (International Organization for Standardization) είναι μια διεθνής οργάνωση δημιουργίας και έκδοσης προτύπων που αποτελείται από αντιπροσώπους των εθνικών οργανισμών τυποποίησης. Ο οργανισμός ιδρύθηκε στις 23 Φεβρουαρίου του 1947 και παράγει τα παγκόσμια βιομηχανικά και εμπορικά πρότυπα, τα επονομαζόμενα πρότυπα ISO.

Μεταξύ αυτών που συμμετέχουν στον ISO, συγκαταλέγονται μεγάλες εταιρίες και τουλάχιστον ένα σωματείο προτυποποίησης από κάθε κράτος μέλος. Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης συνεργάζεται στενά με την Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (International Electrotechnical Commission, IEC), η οποία είναι υπεύθυνη για την προτυποποίηση των ηλεκτρικών συσκευών.

ΕΛΟΤ ΑΕ ΜΕΛΟΣ ΕΣΥΠ

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΛΟΤ Α .Ε.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και ιδρύθηκε με το άρθρο 1 του Νόμου 372/1976. Από το 1997, ο ΕΛΟΤ λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρεία. Ο ΕΛΟΤ χρηματοδοτείται από το κράτος, εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο. Σκοπός του ΕΛΟΤ είναι η προαγωγή και εφαρμογή της τυποποίησης και των δραστηριοτήτων που είναι συναφείς και απορρέουν από αυτή.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Στο χώρο της πιστοποίησης της ποιότητας, των ελέγχων και των εργαστηριακών δοκιμών και μετρήσεων, ΔIAΠIΣTEYΣH είναι η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης από αρμόδιο οργανισμό, ότι ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια.BRITISH RETAIL CONSORTIUM

Ως εμπορική ένωση για επιχειρήσεις λιανικής, σκοπός μας είναι να κάνουμε τη θετική διαφορά στη λιανική βιομηχανία και τους πελάτες που εξυπηρετεί, σήμερα και στο μέλλον

  Η εμπορική ένωση go-to για όλους τους λιανοπωλητές του Ηνωμένου Βασιλείου, προωθώντας την ιστορία του λιανικού εμπορίου, διαμορφώνοντας συζητήσεις και επηρεάζοντας τα θέματα που έχουν σημασία για τη βιομηχανία. 

  Αυτή η ιδιότητα περιλαμβάνει περισσότερους από 170 μεγάλους λιανοπωλητές - είτε λειτουργούν φυσικά καταστήματα, είτε είναι πολυκαναλικά είτε καθαρά online - καθώς και χιλιάδες μικρότεροι, ανεξάρτητοι έμποροι λιανικής μέσω μιας σειράς εξειδικευμένων εμπορικών ενώσεων λιανικής που είναι οι ίδιοι μέλη της BRC. Τα μέλη παρέχουν κατά προσέγγιση 180 δις λιανικές πωλήσεις και απασχολούν πάνω από 1,5 εκατομμύρια εργαζόμενους.


Διεθνή επιλεγμένα πρότυπα - IFS

Τα πρότυπα IFS είναι ενιαία πρότυπα τροφίμων, προϊόντων και υπηρεσιών. Εξασφαλίζουν ότι οι εταιρείες με πιστοποίηση IFS παράγουν ένα προϊόν ή παρέχουν μια υπηρεσία που συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές των πελατών, ενώ εργάζονται συνεχώς για τη βελτίωση της διαδικασίας.

Η IFS ιδρύθηκε το 2003 με το όνομα International Food Standard. Έκτοτε, η εταιρεία, η οποία καταγράφει ετήσια ανάπτυξη 10,9 τοις εκατό, έχει επεκτείνει το φάσμα της κατά έξι ακόμη πρότυπα και λειτουργεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

I.A.F

Η IAF είναι η παγκόσμια ένωση φορέων διαπίστευσης αξιολόγησης της συμμόρφωσης και άλλων φορέων που ενδιαφέρονται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης στους τομείς των συστημάτων διαχείρισης, των προϊόντων, των υπηρεσιών, του προσωπικού και άλλων παρόμοιων προγραμμάτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Η κύρια λειτουργία του είναι να αναπτύξει ένα ενιαίο παγκόσμιο πρόγραμμα εκτίμησης της συμμόρφωσης, το οποίο να μειώνει τον κίνδυνο για τις επιχειρήσεις και τους πελάτες του, εξασφαλίζοντας ότι μπορούν να επικαλεσθούν πιστοποιημένα πιστοποιητικά. Η διαπίστευση διασφαλίζει στους χρήστες την ικανότητα και την αμεροληψία του διαπιστευμένου οργανισμού.

Vegan :
Veganism (ολική/αυστηρή/αποκλειστική χορτοφαγία) ίσον αποκλεισμός από όλες τις ζωικές τρoφές, δηλαδή κρέας, πουλερικά, θαλασσινά, αυγά, γαλακτοκομικά και κάθε συστατικό που προέρχεται από ζωικές πηγές, συμπεριλαμβανομένων του μελιού και της ζελατίνης.
Vegetarian :
Vegetarianism (χορτοφαγία) γενικά σημαίνει καθόλου κατανάλωση κρέατος, πουλερικών ή θαλασσινών. Τα αυγά ή/και τα γαλακτοκομικά προϊόντα συνήθως περιλαμβάνονται σε μια χορτοφαγική διατροφή.
Οι άνθρωποι που τρώνε τα αυγά ως τη μόνη ζωική πρωτεΐνη τους ονομάζονται ovo-vegetarians.
Εκείνοι που επιτρέπουν γαλακτοκομικά στη διατροφή τους είναι lacto-vegetarians και οι άνθρωποι που τρώνε τόσο αυγά όσο και γαλακτοκομικά ονομάζονται lacto-ovo-vegetarians.
Pescatarian ονομάζεται κάποιος/-α που τρώει ψάρια και θαλασσινά, αλλά όχι κρέας ή πουλερικά. Ωστόσο, αυτοί οι άνθρωποι δεν θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος της κεντρικής χορτοφαγικής κοινότητας.
Flexitarians ονομάζονται εκείνοι που ακολουθούνε κατά κανόνα χορτοφαγική διατροφή και προχωρούν σε περιστασιακή κατανάλωση κρέατος