ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΔ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ


1. Επιθεώρηση πιστοποίησης και διατήρηση πιστοποίησης

Αρχικά γίνεται υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο οργανισμό προς τον Φορέα.  Στην συνεχεία ακολουθεί από τον rta ανασκόπηση αξιολόγηση αίτησης όσον αφορά τα ( πεδίο εφαρμογής - πολυπλοκότητα, πρότυπο ή εφαρμογή προτύπων με κοινές απαιτήσεις,  χώροι αξιολόγησης, υποκαταστήματα κ. α)-πρόγραμμα αξιολόγησης (χρόνος τόπος) ομάδα αξιολόγηση ) και ακολουθεί υποβολή προσφοράς με επιγραφεί του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Μετά την  αποδοχή της προσφοράς προγραμματίζοντε οι ενέργειες και των δύο μερών.

Αξιολόγηση πρώτου σταδίου : Ελέγχεται το ανεπτυγμένο σύστημα διαχείρισης της επιχείρησης ως προς την πληρότητα, στις απαιτήσεις του εκάστοτε προτύπου που εφαρμόζεται, το κανονιστικό και νομικό πλαίσιο, οι εγκαταστάσεις, η διεξαγωγή εσωτερικής επιθεώρησης και κυρίας ανασκόπησης από την διοίκηση. Αφού ολοκληρωθεί αυτό γίνεται και η αξιολόγηση δευτέρου σταδίου σε ορισμένο χρονικά διάστημα όπου ελέγχεται η εφαρμογή του προτύπου προς πιστοποίηση, του συστήματος εφαρμογής, το κανονιστικό και νομικό πλαίσιο που διέπει όλες τις διεργασίες της, οριζόντια και κάθετα, προκειμένου να ολοκληρωθεί επαρκέστερα η συμμόρφωση.  Η διεπιστημονική επιτροπή πιστοποίησης του φορέα αφού αξιολογήσει τα τεκμήρια αποφασίζει για την πιστοποίηση ή μη του οργανισμού. Στην πρώτη περίπτωση εκδίδεται πιστοποιητικό τριετούς διάρκειας ενώ στην δεύτερη γίνετε επαναξιολόγηση εφόσον αυτό είναι επιθυμητό. Κάθε χρόνο, για την διατήρηση του πιστοποιητικού γίνεται η επιθεώρηση επιτήρησης με σκοπό να αξιολογηθεί η τήρηση του συστήματος από την πιστοποιημένη εταιρεία.

2. Επιθεώρηση Επαναπιστοποίησης

Η επιθεώρηση επαναπιστοποίησης εξετάζει τις επιδόσεις του συστήματος διαχείρισης κατά την περίοδο της πιστοποίησης, και περιλαμβάνει την αναθεώρηση των προηγούμενων εκθέσεων ελέγχου επιτήρησης. Ο έλεγχος επαναπιστοποίησης, διεξάγεται πριν την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού.

3. Επιθεώρηση Επέκτασης πεδίου πιστοποίησης

Επιθεωρήσεις επέκτασης πεδίου μπορούν να διεξαχθούν όταν γίνει αίτηση από τον πελάτη του RTA για την πιστοποίηση του οργανισμού του και σε άλλο πεδίο. Η επιθεώρηση αυτή μπορεί να διεξαχθεί και κατά τη διάρκεια ελέγχου επιτήρησης ή επαναπιστοποίησης. 

Χορήγηση / αναθεώρηση πιστοποιητικού
Οι πληροφορίες που υποβάλει η ομάδα αξιολόγησης κατά τη διεργασία πιστοποίησης είναι:
1. έκθεση ελέγχου
2. διορθωτικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν για την άρση των μη συμμορφώσεων, που είχαν προκύψει στην αξιολόγηση
3. σύσταση για τη χορήγηση της πιστοποίησης ή μη
4. επαλήθευση των πληροφοριών της αίτησης ή τυχόν αλλαγές αυτής.

Η τελική απόφαση για τη χορήγηση του πιστοποιητικού λαμβάνεται από την επιτροπή πιστοποίησης του RTA.
Η διάρκεια της ισχύος του πιστοποιητικού είναι τριετής. 

4.Υποχρεώσεις στη χρήση Ενδείξεων και Σημάτων

Ο Φορέας διαθέτει λογότυπο ή σήμα ή άλλο αναγνωριστικό χαρακτηριστικό γνώρισμα, τεκμηριώνει τις προϋποθέσεις χρήσης του και διαχειρίζεται νόμιμα τα δικαιώματα χρήσης και αναπαραγωγής του.Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται ο λογότυπος ή σήμα ή κάθε άλλο αναγνωριστικό χαρακτηριστικό γνώρισμα του Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών να προκαλούν σύγχυση και παραπλάνηση στο κοινό. Οποιαδήποτε αναφορά στην πιστοποίηση ή στη χρήση του πιστοποιητικού και των σχετικών λογότυπων ή σημάτων ή άλλων αναγνωριστικών χαρακτηριστικών πιστοποίησης, που οδηγεί σε λανθασμένη αντίληψη, παραπλάνηση ή αθέμιτο ανταγωνισμό.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ.

Στην περίπτωση που θελήσετε να ενημερωθείτε για θέματα που σχετίζοντε με την ακριβή κατάσταση Πιστοποιητικών του RTA, συμπληρώνετε την φόρμα επικοινωνίας, με τους λόγους αιτήσεως σας και τα ακριβή στοιχεία του Πιστοποιητικού και αρμόδιος του τμήματος Πιστοποίησης θα σας ενημερώσει .

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ – ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

 ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

Στην περίπτωση που θελήσετε να εκφράσετε καταγγελία ή παράπονο για τις υπηρεσίες του RTA, τότε συμπληρώνεται την φόρμα επικοινωνίας και το παράπονο σας μεταβιβάζεται στον διευθυντή του τμήματος πιστοποίησης. Ο RTA ακολουθεί γραπτή διαδικασία για την διαχείριση του παραπόνου. Περιληπτικά η διεργασία που ακολουθείται είναι η εξής:

1.Παραλαβή παραπόνου στο τμήμα πιστοποίησης

2. Διερεύνηση αιτιών

3. Απόφαση αν απαιτείται διόρθωση ή όχι

4. Υλοποίηση ενεργειών για την διόρθωση (εάν απαιτείται)

5. Ενημέρωση πελάτη για τις αποφάσεις και τις διορθώσεις (εάν είναι απαραίτητο)

 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ / ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Στην περίπτωση που θελήσετε να προσφύγετε κατά των αποφάσεων για του RTA, τότε συμπληρώνεται την φόρμα επικοινωνίας και η προσφυγή / ένσταση σας μεταβιβάζεται στον διευθυντή του τμήματος πιστοποίησης. Ο RTA ακολουθεί γραπτή διαδικασία για την διαχείριση της προσφυγής Περιληπτικά η διεργασία που ακολουθείται είναι η εξής:

1. Παραλαβή προσφυγής/ ένστασης στο τμήμα πιστοποίησης

2.Διερεύνηση αιτιών από εξουσιοδοτημένη ομάδα του τμήματος πιστοποίησης

3.Σύνταξη σχετικής αναφοράς και προσκόμιση στον διευθυντή του τμήματος πιστοποίησης

4.Κοινοποίηση απόφασης σε κάθε ενδιαφερόμενο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ-ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Ο RTA έχει δικαίωμα να προβεί σε προσωρινή ή οριστική απόσυρση πιστοποιητικού στις εξής περιπτώσεις:

Ο κάτοχος του πιστοποιητικού δεν έχει ενεργήσει για τη συμμόρφωση του συστήματος ποιότητας, όπως είχε συμφωνηθεί με την ομάδα επιθεώρησης και στον ορισμένο χρόνο δεν έχει γνωστοποιήσει τη διόρθωση στο φορέα.

Όταν ο κάτοχος του πιστοποιητικού δεν έχει διευθετήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις.

Όταν ο κάτοχος του πιστοποιητικού δεν κάνει σωστή χρήση του λογότυπου του πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις οδηγίες που του δίνονται.

Όταν ο κάτοχος του πιστοποιητικού δεν τηρεί τις απαιτήσεις πιστοποίησης και απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου που τον διέπει.Όταν ο κάτοχος του πιστοποιητικού δεν τηρεί τις απαιτήσεις του πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης.

Όταν ο κάτοχος του πιστοποιητικού δεν τηρεί συγκεκριμένα κάποιες απαιτήσεις σε διεργασίες του, τότε μπορεί να γίνει ανάκληση ή και μείωση του πεδίου πιστοποίησης.

Όταν ο κάτοχος του πιστοποιητικού δεν επιτρέπει την επιθεώρηση επιτήρησης, επαναπιστοποίησης.

 Όταν ο κάτοχος του πιστοποιητικού χρεοκοπήσει, πτωχεύσει ή σταματήσει να λειτουργεί.

Όταν ο κάτοχος του πιστοποιητικού ζητήσει οικιοθελώς την ανάκληση του πιστοποιητικού.

Στην περίπτωση προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης του πιστοποιητικού στον οργανισμό, δεν του επιτρέπεται το δικαίωμα χρήσης του πιστοποιητικού ή του λογότυπου πιστοποίησης. Στην περίπτωση της προσωρινής απόσυρσης, η επιθεώρηση και η απόφαση για επανέκδοση πιστοποιητικού δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι μήνες από την ημερομηνία της απόφασης για προσωρινή απόσυρση


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ.

Στην περίπτωση που θελήσετε να ενημερωθείτε για θέματα που σχετίζοντε με την ακριβή κατάσταση Πιστοποιητών του RTA, συμπληρώνετε την φόρμα επικοινωνίας, με τους λόγους αιτήσεως σας και τα ακριβή στοιχεία του Πιστοποιητικού και αρμόδιος του τμήματος Πιστοποίησης θα σας ενημερώσει .

 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ   Vegan- Vegetarian :

Ο οργανισμός που ενδιαφέρεται να πιστοποίηση συγκεκριμένα προϊόντα Vegan ή Vegetarian
Αρχικά αιτούται και ακλουθεί προσφορά / σύμβαση για την αρχική υποβολή προϊόντων. Στην διάρκεια του έτους μπορεί να αιτηθεί και για επιπλέον προϊόντα / κωδικούς προϊόντος. Υπάρχει ένα τέλος επεξεργασίας που πρέπει να υποβληθεί κατά τη στιγμή της υποβολής του προϊόντος σας. Αυτό ισχύει ανά υποβολή, όχι ανά προϊόν (το πολύ 5 προϊόντα/ κωδικοί ). Στην ετήσια ανανέωση πρέπει να ολοκληρωθεί για να οριστικοποιηθεί το αίτημα Προσθήκη Προϊόντος.
Η διαδικασία πιστοποίησης απαιτεί τακτικό έλεγχο των εγγράφων, των συνθηκών παραγωγής και του συστήματος διαχείρισης ποιότητας κάθε εταιρείας που επιθυμεί να αποκτήσει το σήμα πιστοποίησης.

Βήματα στη διαδικασία πιστοποίησης:
1. Η εταιρεία αφού έχει υποβάλλει αίτηση με την πλήρη λίστα των προϊόντων και των συστατικών τους και την επεξεργασία τους έχει αποδεκτή και υπογράψει σχετική σύμβαση με τον RTA HELLAS
2. Πρέπει επίσης να υποβληθούν πληροφορίες σχετικά με κοινές μηχανές και διαδικασίες καθαρισμού μηχανημάτων (εάν υπάρχουν). Τα προϊόντα που περιέχουν ζάχαρη πρέπει να περιλαμβάνουν επαλήθευση από τον προμηθευτή ζάχαρης ότι η ζάχαρη δεν φιλτράρεται μέσω απανθράκων οστών.
3. Τα προϊόντα και όλη η τεκμηρίωση θα αναθεωρηθούν, η οποία ενδέχεται να περιλαμβάνει επαφή με τους προμηθευτές και τους κατασκευαστές. Αυτή η διαδικασία διαρκεί συχνά αρκετές εβδομάδες ανάλογα με τον αριθμό των προϊόντων που υποβάλλονται για έλεγχο και τον αριθμό των συστατικών ή των διαδικασιών.
4. Θα ακολουθήσει επιτόπιος ‘έλεγχος στην εταιρεία
5. Μετά από ενδελεχή εξέταση των προϊόντων και της απαιτούμενης τεκμηρίωσης, ο RTA HELLAS θα απορρίψει την αίτηση ή θα εγκρίνει τη χρήση του Σήματος Πιστοποίησης για περίοδο 12 μηνών.
6. Ο RTA HELLAS θα εκδώσει Certification Mark σε μορφή .gif, .tif, .jpeg και .eps. Το Σήμα Πιστοποίησης δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί με κανέναν τρόπο. Το Σήμα Πιστοποίησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκπροσώπηση μιας εταιρείας, αντιπροσωπεύει μεμονωμένα προϊόντα. Η παραβίαση αυτών των κανονισμών θα οδηγήσει σε άμεσο αίτημα διόρθωσης του σφάλματος. Εάν το Σήμα Πιστοποίησης δεν παρουσιαστεί σωστά εντός είκοσι μίας (21) ημερών, Ο RTA HELLAS θα τερματίσει τη χρήση του Σήματος Πιστοποίησης. Τα προϊόντα που έχουν επισημανθεί εσφαλμένα με το Σήμα Πιστοποίησης θα αναγράφονται στον ιστότοπο της RTA HELLAS "Ειδοποιήσεις πιστοποίησης" προς τους καταναλωτές.
7. Η εταιρεία δίνει στον RTA HELLAS άδεια να καταχωρίσει την εταιρεία στον ιστότοπό μας, www.rtacert.com . Επιπλέον, πιστοποιημένα προϊόντα μπορούν να προωθηθούν μέσω του έντυπου υλικού, των διαδικτυακών αναρτήσεων, των συνταγών, των άρθρων, των εκδηλώσεων τραπεζιών, των δώρων και των ροών κοινωνικής δικτύωσης.
8.   Μετά από μια περίοδο 12 μηνών, η εταιρεία και ο εγκεκριμένος κατάλογος προϊόντων θα αναθεωρηθούν και ένας εκπρόσωπος της εταιρείας θα πρέπει να υπογράψει μια ενημερωμένη συμφωνία και να υποβάλει το ετήσιο τέλος αδειοδότησης για να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το Σήμα Πιστοποίησης για ακόμη 12 μήνες.
9.   Οι εταιρείες καλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως το RTA HELLAS γραπτώς όταν αλλάξουν τα συστατικά οποιουδήποτε προϊόντος που φέρει το Σήμα Πιστοποίησης και υποβάλουν νέες λίστες συστατικών για επαλήθευση και έγκριση.
10. Οι εταιρείες πρέπει να ειδοποιήσουν αμέσως τη γραπτώς RTA HELLAS εάν η εταιρεία τους τελειώσει, έχει αλλάξει διευθύνσεις ή διεύθυνση ιστότοπου ή αγοράζεται από άλλη εταιρεία (η χρήση του σήματος πιστοποίησης σε προϊόντα ΔΕΝ μεταφέρεται αυτόματα εάν η επιχείρηση αγοράζεται ή μεταφέρθηκε).

Κριτήρια
Τα προϊόντα που έχουν εγκριθεί για να φέρουν το πιστοποιημένο Vegan λογότυπο δεν πρέπει να περιέχουν συστατικά (ή υλικά και συστατικά για μη αναλώσιμα προϊόντα) κρέατος, ψαριού, πτηνών, ζωικών υποπροϊόντων (συμπεριλαμβανομένων μεταξιού ή βαφών από έντομα), αυγά ή προϊόντα αυγών, γάλα ή γαλακτοκομικά προϊόντα, προϊόντα μελιού ή μελισσών, ή να υποστούν επεξεργασία, αποσαφήνιση ή τελική επεξεργασία με οποιαδήποτε ζωικά προϊόντα.
Τα προϊόντα δεν πρέπει να περιλαμβάνουν δοκιμές σε ζώα για συστατικά, υλικά, συστατικά ή τελικό προϊόν από τον προμηθευτή, τον παραγωγό, τον κατασκευαστή ή το ανεξάρτητο μέρος από το έτος 2000. Ο ορισμός της «δοκιμής χωρίς ζώα» ορίζεται ως μη χρήση ζώων (ζωντανά ή αποθανόντος) για οποιονδήποτε τύπο ερευνητικών σκοπών, ώστε να περιλαμβάνει δοκιμές ζωοτροφών ή διατροφής, δοκιμές τοξικότητας ή δοκιμές σε ζώα ή δοκιμές "όπως απαιτείται από το νόμο" και να μην δοκιμάζεται από άλλη εταιρεία ή ανεξάρτητο ανάδοχο.
Κανένα προϊόν ΓΤΟ των ζώων δεν πρέπει να περιέχει γνωστούς ΓΤΟ ή γονίδια που προέρχονται από ζώα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή συστατικών ή τελικών προϊόντων

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
1. Μια λίστα με κάθε προϊόν και τα συστατικά του (υλικά και συστατικά για μη αναλώσιμα προϊόντα) που υποβάλλονται σε μορφή WORD ή EXCEL, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν απαιτούνται από τη νομοθεσία περί επισήμανσης (πληρωτικά, έκδοχα, βοηθήματα επεξεργασίας και μεταφορείς).
Επιπλέον, ΚΑΘΕ συστατικό / συστατικό / υλικό πρέπει να έχει ένα έγγραφο προέλευσης από τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ που να δείχνει την προέλευση ως φυτό, ορυκτό, φύκια, βακτηριακό ή συνθετικό για ΟΛΑ τα συστατικά. Μια δήλωση που λέει ότι είναι vegan ΔΕΝ θα γίνει δεκτή..
2. Αντίγραφα κάθε ετικέτας κάθε προϊόντος που υποβάλλεται
3. Υπογεγραμμένη δήλωση κοινόχρηστων μηχανημάτων από τον αιτούντα (είτε χρησιμοποιείται κοινόχρηστη μηχανή είτε όχι)
4. Εάν χρησιμοποιείται κοινόχρηστο μηχάνημα για το τελικό, τελικό προϊόν, απαιτείται ένα έγγραφο σχετικά με μεθόδους επεξεργασίας που μπορεί να περιέχουν ζωικά προϊόντα ή πιθανές ποσότητες ιχνοστοιχείων ζωικών συστατικών λόγω χρήσης κοινών μηχανημάτων πρέπει να εξηγηθεί. Παρέχετε σαφείς μεθόδους καθαρισμού για κοινόχρηστα μηχανήματα, ένα SOP για παράδειγμα, (εάν ισχύει). Η χρήση κοινόχρηστων μηχανημάτων δεν αποκλείει τα προϊόντα που υποβλήθηκαν
5. Υπογεγραμμένη δήλωση δοκιμής χωρίς ζώα από εκπρόσωπο της εταιρείας σας ότι δεν υπήρξε δοκιμή σε ζώα στο τελικό προϊόν
7. Υπογεγραμμένες δηλώσεις για κάθε συστατικό προϊόντος (υλικά και συστατικά για μη αναλώσιμα προϊόντα) από τον κατασκευαστή ότι δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία δοκιμές σε ζώα ή δοκιμασμένες δοκιμές σε ζώα εκ μέρους τους μετά το έτος 2000 για κάθε συστατικό
Κάνουμε μια εξαίρεση για την απαίτηση του εγγράφου No Animal Testing για μέρη / λαχανικά φυτών (φρούτα, μίσχοι, φύλλα, άνθη, σπόροι, ξηροί καρποί) που υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο μηχανικά (πρωτογενής επεξεργασία τροφίμων). Το ορίζουμε αυτό ως μέρος του φυτού που είναι ολόκληρο, τεμαχισμένο, τεμαχισμένο, αποξηραμένο, κονιοποιημένο, ψητό, κατεψυγμένο κ.λπ. χωρίς τη χρήση βοηθημάτων επεξεργασίας, εκδόχων, προσθέτων ή συντηρητικών.
8. Προϊόντα που περιέχουν γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ) είναι αποδεκτά εφόσον δεν έχουν εμπλακεί ζωικά γονίδια ή ουσίες που προέρχονται από ζώα στην ανάπτυξη ή παραγωγή και πρέπει να επισημαίνονται ως έχουν (εάν υπάρχουν). Τα προϊόντα που περιέχουν ΓΤΟ που προέρχονται από ζώα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για πιστοποίηση Vegan.
9. Τα προϊόντα που περιέχουν γλυκαντικά θα πρέπει να επαληθεύσουν από τον προμηθευτή ότι δεν έχει φιλτραριστεί μέσω οστού άνθρακα ή δεν έχει τελειώσει με ζωικά προϊόντα πριν εγκριθούν. Συμπεριλάβετε αυτήν την επαλήθευση με την αίτησή σας (εάν ισχύει). Πρώην. αγαύη, σιρόπι σφενδάμου, σιρόπι καλαμποκιού, ζάχαρη, κ.λπ.
10. Εάν υποβάλλετε αίτηση ή προϊόν που περιέχει ή περιέχει μπύρα, κρασί, ξύδι ή χυμό φρούτων, πρέπει να συμπεριλάβετε μια δήλωση που να δείχνει ότι δεν χρησιμοποιούνται ζωικά υποπροϊόντα ως διευκρινιστικό
11. Τα προϊόντα που περιέχουν προ / προβιοτικά, καλλιέργειες, βιταμίνες, ανόργανα άλατα από το στόμα, βακτηριακά στελέχη και ένζυμα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα έντυπο πληροφοριών συστατικών που συμπληρώνεται για να υποδείξει ποια αποδεκτή τεκμηρίωση πρέπει να υποβληθεί για να δείξει ότι αυτά τα συστατικά δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία με ζωικά υποπροϊόντα

Κοινά συστατικά που μπορεί να είναι ζωικής προέλευσης και βρίσκονται σε προϊόντα

Lanoilin, shellac, γλυκερίνη, καζεϊνικό, σκουαλένιο, γουανίνη, η βιταμίνη D, στεατικό οξύ, καρμίνη, κολλαγόνο, ελαστίνη, κεράτινη, ιχθυόκολλα, καστόριο, ορός γάλακτος, ζελατίνη, υαλουρονικό οξύ, χονδροϊτίνη, ένζυμα, προβιοτικά, ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, κ.λπ. Για μια πιο λεπτομερή λίστα, ανατρέξτε σε αυτόν τον ιστότοπο για τον κατάλογο Α έως Ω. 

  https://www.happycow.net/vegtopics/health/animal-ingredients

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Γενικές Οδηγίες και Περιορισμοί:
• - Το σήμα ενδέχεται να μην εμφανίζεται για να αντιπροσωπεύει μια εταιρεία ή ιστότοπο, μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο τα μεμονωμένα προϊόντα που έχουν εγκριθεί για χρήση του σήματος. Οι εταιρείες που χρησιμοποιούν το Σήμα σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες πρέπει επίσης να εμφανίζουν στην κύρια και πιο εξέχουσα θέση, το δικό τους λογότυπο, ονόματα επιχείρησης, ονόματα προϊόντων ή άλλη επωνυμία.
• - Το σήμα ενδέχεται να μην εμφανίζεται σε επαγγελματικές κάρτες ή άλλο υλικό μάρκετινγκ με το οποίο το κοινό μπορεί να παραπλανηθεί πιστεύοντας ότι μια ολόκληρη εταιρεία έχει πιστοποιηθεί ή εγκριθεί από τον RTA HELLAS
• - Το σήμα ενδέχεται να μην εμφανίζεται σε ιστότοπους ή υλικό μάρκετινγκ, όπου το κοινό μπορεί να παραπλανηθεί πιστεύοντας ότι η εταιρεία είναι φορέας πιστοποίησης για το Λογότυπο Πιστοποιημένου Vegan.
• - Το σήμα δεν μπορεί να μιμηθεί ή να χρησιμοποιηθεί ως χαρακτηριστικό σχεδιασμού με οποιονδήποτε τρόπο.
• - Το σήμα μπορεί να μην χρησιμοποιείται με τρόπο που θα υποτιμούσε τον RTA HELLAS ή τα προγράμματά μας.
• - Ούτε το όνομα Mark ούτε το RTA HELLAS μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε άλλο όνομα εταιρείας, όνομα προϊόντος, όνομα υπηρεσίας, όνομα τομέα, τίτλο ιστότοπου, τίτλο δημοσίευσης ή παρόμοια χωρίς γραπτή άδεια. Χρησιμοποιήστε μόνο τα εγκεκριμένα γραφικά που παρέχονται από τον RTA HELLAS :
• - Το σήμα πρέπει να χρησιμοποιείται όπως παρέχεται από τον RTA HELLAS χωρίς αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, της αναλογίας, του σχεδιασμού ή της αφαίρεσης λέξεων ή έργων τέχνης. Το Σήμα δεν επιτρέπεται να κινείται, να διαμορφώνεται ή να αλλοιώνεται με άλλο τρόπο σε προοπτική ή εμφάνιση.
• - Το σύμβολο δεν επιτρέπεται να διαχωρίζεται από το λογότυπο. Οι λέξεις "Certified Vegan" πρέπει να περιλαμβάνονται στο Σήμα και δεν επιτρέπεται να αφαιρεθούν.
• • Το σήμα δεν συνοδεύεται από το • Ούτε το Σήμα Πιστοποίησης ούτε το όνομα RTA HELLAS επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιαδήποτε άλλη επωνυμία εταιρείας, όνομα προϊόντος, όνομα υπηρεσίας, όνομα τομέα, τίτλο ιστότοπου, τίτλο δημοσίευσης ή παρόμοια χωρίς γραπτή άδεια.

prev next

ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ


Ο κάτοχος του πιστοποιητικού πιστοποίησης και μπορείς να χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό για εμπορική προβολή, με την έννοια πως η επιχείρηση είναι πιστοποιημένη με σύστημα διαχείρισης ποιότητας / σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, χωρίς αυτό να συγχέεται με το προϊόν / υπηρεσία, προδιαγραφή και δεν μπορεί να εμφανίζεται ως βεβαίωση συμμόρφωσης ή πιστοποιητικό ανάλυσης.
Ως κάτοχος του πιστοποιητικού οφείλει να κάνεις χρήση του πιστοποιητικού και των λογότυπων του RTA για λόγους προβολής σου, τηρώντας αυστηρά τους όρους που του γνωστοποιούνται και όσα προβλέπονται από τον Ν. 4072/2012 και σχετικών αποφάσεων που απορρέουν από αυτόν.
Το λογότυπο του RTA μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με τη μορφή που ορίζει ο RTA σε φυλλάδια, καθώς και εκθέσεις της εταιρείας στο διαφημιστικό υλικό (εταιρική διαφήμιση και ιστοσελίδα), οχήματα της εταιρείας, όπως τα φορτηγά και τα ελαφρά φορτηγά, σε πινακίδες της εταιρείας και σημαίες, εφόσον τηρούνται τα παρακάτω:
• Το πιστοποιητικό ισχύει για μία τριετία από την ημερομηνία έκδοσής του, εφόσον οι ετήσιες επιθεώρησης επιτήρησης διεξάγονται κανονικά ανά έτος και με θετική αξιολόγηση.
• Τηρούνται όλες οι ρήτρες που αναφέρονται στην σχετική σύμβαση για τις οποίες έλαβε γνώση με την υπογραφή της σύμβασης.
• Η χρήση γίνεται μόνο για το σήμα και λογότυπο του RTA και όχι του φορέα διαπίστευσής του π.χ Ε.ΣΥ.Δ. Ο φορέας διαπίστευσης έχει απαιτήσεις για τη χρήση του σήματός του, οι οποίες δεν μπορεί ο κάτοχος του πιστοποιητικού να παραβιάσει.
Το λογότυπο του RTA μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς αναφορά στον αριθμό πιστοποιητικού.
Το λογότυπο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του χωρίς δήλωση.
Η δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει αναφορά σε
- Ταυτοποίηση (π.χ. εμπορικό σήμα ή το όνομα) της επιχείρηση σας.
- Ο τύπος του συστήματος διαχείρισης και το ισχύον πρότυπο
- Ο φορέας πιστοποίησης που εκδίδει το πιστοποιητικό
π.χ Η δήλωση στην συσκευασία μπορεί να αναγράφει το εξής:
η επιχείρηση (επωνυμία επιχείρησης) εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001 πιστοποιημένο από τον R T A - HELLAS  ».
ή
η επιχείρηση (επωνυμία επιχείρησης) εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων κατά ISO 22000 πιστοποιημένο από τον R T A -HELLAS ».
ή
η επιχείρηση (επωνυμία επιχείρησης) εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων & σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 22000 & ISO 9001 πιστοποιημένο από τον R T A - HELLAS ».
Η δήλωση μπορεί επίσης να αναφέρει ότι «η επιχείρηση συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις τις κείμενης νομοθεσίας και εφαρμόζει σύστημα HACCP…..».
Το σήμα πιστοποίησης δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε προϊόντα ή στην πρώτη συσκευασία * που προορίζεται για τους καταναλωτές.
Τα λογότυπα μπορούν ωστόσο να χρησιμοποιηθούν στη δευτερεύουσα συσκευασία με την κατάλληλη δήλωση (όπως αναφέρεται πιο πάνω).
Το λογότυπο μπορεί να συνοδεύεται από την εξής ένδειξη: «η επιχείρηση (επωνυμία επιχείρησης) εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO…..πιστοποιημένο από τον REAL TIME AUDIT».

Λεπτομέρειες  περιλαμβάνονται σε ειδικό έντυπο συνημμένο των εγγράφων που αποστέλλονται από τον Φορέα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Πιστοποίησης  . 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ

Πρωταρχικό μέλημα του φορέα - REAL TIME AUDIT - είναι να παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης και αξιολόγησης (τρίτου μέρους) στους πελάτες του, οι οποίες είναι αμερόληπτες και αξιόπιστες και σύμφωνες με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021 - ISO/ TS 22003 και άλλες οδηγίες και πρότυπα, στα οποία παραπέμπει το προαναφερόμενο πρότυπο όπως και οι οδηγίες του ΕΣΥΔ. Ο φορέας, έχοντας επίγνωση της βαρύτητας και της εμπιστοσύνης που πρέπει να προσδίδει το πιστοποιητικό που εκδίδει, απέναντι σε κάθε μέρος (πελάτες, κυβερνητικές αρχές, καταναλωτές, μη κυβερνητικές οργανώσεις), έχει δημιουργήσει όλους εκείνους τους μηχανισμούς ώστε να μην επηρεάζονται οι αποφάσεις του από καμιά οικονομική, εμπορική ή άλλης μορφής απειλή. Όλοι λοιπόν οι εμπλεκόμενοι (προσωπικό εντός του οργανισμού μας, εξωτερικοί συνεργάτες και μέλη επιτροπών) έχουν την πλήρη επίγνωση της σπουδαιότητας της τήρησης της αμεροληψίας, της διαφάνειας, της εμπιστευτικότητας και της ευθύνης που φέρουν. Ο RTA έχει ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με κάθε μέρος, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τυχόν καταγγελίες, ενστάσεις, προσφυγές, των οποίων τη διερεύνηση και την επίλυση έχουν αναλάβει οι επιτροπές αμεροληψίας και πιστοποίησης. Ο RTA δεσμεύεται έναντι των πελατών του, για την τήρηση του απορρήτου, για κάθε πληροφορία που θα του γνωστοποιήσει ή θα του παραδώσει ο πελάτης με σκοπό την αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης.

ΤΕΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΑΘΕ ΤΡΙΕΤΙΑΣ  . ΩΣΤΟΣΟ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ